14, నవంబర్ 2020, శనివారం

పాపం చేతిలో ఓడి విసిగి పోయావా?

ఆదాము, అవ్వల అవిధేయత వలన మనలో పాపం ప్రవేశించింది. దానిని బట్టి మనం దేవుని సన్నిధికి దూరం అయినాము, ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే. ప్రతి మనిషి మరణం తర్వాత  తన పాప క్రియలను బట్టి నిత్య నరకమునకు చేరుకుంటాడు. అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు. అయితే మనలను రక్షించటానికి దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడయిన యేసు క్రీస్తును ఈ భూమి మీదికి మనుష్య రూపములో, కన్య  గర్భం ద్వారా పంపాడు. ఈయన మనుష్యుని వలెనె ఉంటూ, అన్ని శోధనలు మనుష్యల వలె భరించి, పాపము  లేని వాడిగా జీవించి, అనుక్షణం దేవుణ్ణి ఆనందింప జేశాడు. మరియు మన అందరి పాపముల నిమిత్తం, సిలువలో పాపము లేని తన  దేహమును నలుగ గొట్టించుకుని, తన పవిత్ర రక్తమును కార్చి  మనకు పాప క్షమాపణ కలిగించాడు. తమ పాపములను ఒప్పుకొని, మారు మనసు పొందుకుని యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసించు ప్రతి వానికి నిత్యజీవము అనుగ్రహింప బడుతుంది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది.  అంటే యేసు క్రీస్తును నమ్మితే, అయన ఏవిధంగా పాపం లేకుండా బ్రతికాడో, ఆ సిలువలో మరణించి తిరిగి మూడవ దినం మరణం జయించి లేవటం ద్వారా అయన చెల్లించిన పాప పరిహారం మరియు  నీతిని దేవుడు మనకు ఆపాదిస్తాడు. ఇది జరగాలంటే మనం కూడా పాపమును విడచి యేసు క్రీస్తువలె పవిత్రంగా జీవించటం మొదలు పెట్టాలి అనగా మారు మనసు పొందాలి. అసలు పాపం అంటే ఏమిటి? దాని నుండి బయటకు రావాలంటే ఏమి చేయాలి? వీటికి సమాధానాలు తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేద్దాం. 

దేవుని వాక్యం నుండి పాపమూ యొక్క నిర్వచనమును తెలుసుకుందాం. పాపమూ రెండు రకములు, ఒకటి చేయక పోవటం, రెండు చేయటము. అంటే మంచిని చేయక పోవటం (Omission) పాపము, చెడును చేయటం (Commision) పాపము. క్రింది వచనములు చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు స్పష్టమవుతాయి. 

యాకోబు 4: "17. కాబట్టి మేలైనదిచేయ నెరిగియు ఆలాగు చేయనివానికి పాపము కలుగును."

1 యోహాను 3: "4. పాపము చేయు ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును; ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము." 

పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు మోషే ద్వారా ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞలలో దేనిని పాటించక పోయిన పాపం చేయటమే అవుతుంది. అదే విధంగా మంచిని ఎరిగియు దానిని చేయక పోవటం పాపం అవుతుంది. అయితే క్రొత్త నిబంధనలో యేసు క్రీస్తు వాటిననంటిని నెరవేర్చి ఆ ఆజ్ఞలను ఇంకా మెరుగు పరిచాడు, మన స్థాయిని పెంచాడు. ఉదాహరణకు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న ఆజ్ఞ "వ్యభిచారం చేయరాదు" అది శరీరమునకు సంబందించినది. కానీ యేసు క్రీస్తు అంటాడు "ఒక స్త్రీని గురించి మనసులో చెడుగా ఉహించటమే వ్యభిచారము" అని. ఇది మనసుకు సంబంచినది, మరియు మన  స్థాయిని పెంచినది.  అదేవిధంగా "నర హత్య చేయరాదు" అని పాత నిబంధనలో మరొక ఆజ్ఞ, కానీ కొత్త నిబంధన ప్రకారం  "నీ సహోదరుని పట్ల కోపంగా ఉండటమే అతన్ని హత్య చేయటం". ఇటువంటి కఠినమయిన నియమాలు  దేవుడు మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇవి చేయకుండా ఉండటం అసాధ్యము కాదా!  కానే కాదు! ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు మనవలె జీవించి వీటన్నింటిని జయించాడు. అదే విధంగా బైబిల్ లో ఎంతో మంది పాపమును జయించిన వారిని చూడగలము. వారికి అది ఎలా సాధ్యం అయింది? వారి ఆలోచన విధానం ఏమిటి? 

2 కొరింథీయులకు 13: "5. మీరు విశ్వాసముగలవారై యున్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచు కొనుడి; మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి; మీరు భ్రష్టులు కానియెడల యేసుక్రీస్తు మీలో నున్నాడని మిమ్మును గూర్చి మీరే యెరుగరా?"

ముందుగా చేయవలసింది ఆత్మశోధనం (Introspection), మనలో ఎంటువంటి పాపం రాజ్యమేలుతోంది. ఏ క్రియలు మనలను చిక్కులు పెట్టి దేవుని కృపకు, అయన మహిమకు మనలను దూరంచేస్తున్నాయి గుర్తించాలి. సమస్య ఏమిటో గుర్తించిన నాడే దానిని అధిగమించాలని, జయించాలని ప్రయత్నిస్తాము. కనుక మనలను మనం పరిశోదించుకోవటమే మొదటి ప్రయత్నము. 

అసలు పాపం  మనలో రాకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి?  దేవుడి యెడల భయభక్తులు కలిగి ఉండటమే, అప్పుడు దేవుడు మనకు తన నియమ నిబంధనలు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు, అదే విధంగా పాపమును  జయించటానికి మనకు జ్ఞానమును దయ చేస్తాడు. యోసేపు పాపం చేయక పోవటానికి కారణం, దేవుని యెడల భయం కలిగి ఉండటమే. మన రహస్య పాపములే కాకుండా మన హృదయాంతరాలలో చేసిన పాపములను సైతం దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. కనుక ఆయనకు భయపడటం మనలను పాపం నుండి దూరం చేసి అయన మహిమలో బ్రతికిస్తుంది. 

ఆదికాండము 39: "9. నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్ప గింపక యుండలేదు. కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను." 

కీర్తనల గ్రంథము 25: "12.  యెహోవాయందు భయభక్తులుగలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన మార్గమును ఆయన వానికి బోధించును." 

ఆదికాండము లోని పై వచనంలో యోసేపు దేవుని పట్ల తన భయమును వ్యక్తపరుస్తూ దేవునికి విరోధముగా పాపము ఎలా చేయగలను అని పాపం చేయమన్న పోతీఫరు భార్యను ప్రశ్నిస్తున్నాడు. అదే విధంగా దావీదు 25 వ కీర్తనలో అయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నవారికి అయన నిబంధనలు, వారు పాటించవలసిన మార్గము దేవుడే నేర్పిస్తాడని చెపుతున్నాడు. 

అదేవిధముగా దేవుని వాక్యము మనలను పాపములో పడిపోకుండా నిలబెడుతుంది. మనకు కలిగే ప్రతి శోధనను  ఎదిరించడానికి, మరియు ఆ శోధన నుండి బయటకు రావటానికి దేవుని వాక్యం మనకు మార్గము చూపుతుంది. ఉదాహరణకు యోసేపు విషయంలో చూసుకుంటే పోతీఫర్ భార్య తనను బలవంత పెట్టినప్పుడు అతను అక్కడ నుండి పారిపోయాడు. 

ఆదికాండము 39:  "12 . అప్పుడామె ఆతని వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనింపుమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి పెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెను." 

2 తిమోతికి 2: "22.  నీవు యావనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్ము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయువారితోకూడ నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము." 

అదేవిధంగా పౌలు తిమోతికి రాసినరెండవ పత్రికలో నీ యవ్వన కోరికలనుండి పారిపోమ్మని హెచ్చరిస్తున్నాడు. అపవిత్రపు  దృశ్యములు, నేత్రాశలకు అలవాటుపడిన సోదరి, సోదరుడా! సమయం మించిపోలేదు. నీకు కలిగే కోరికలనుండి దూరంగా పారిపో! ఆ సెల్ ఫోన్ స్విచ్ అప్ చేయు, ఆ లాప్టాప్ మూసేసి బయటకు వెళ్ళిపో! నువ్వు టీవీ లో చూసే ఆ ఆకతాయి ప్రోగ్రాం యేసయ్య నీతో ఉండి చూడగలడా? చూడలేడు అనిపిస్తే ఆ ఛానల్ మార్చెయ్! ఎల్ల వేళలా దేవుని వాక్యమునకు లోబడి జీవించటం నేర్చుకోండి. అప్పుడు దేవుడే మీకు శోధనను జయించే  బలమును ఇస్తాడు.  

యాకోబు 4: "7.  కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును."

పై వచనములో దేవునికి లోబడి ఉండటం అంటే అయన వాక్కుకు లోబడి  అనగా అయన వాక్యాను సారముగా జీవించటమే. అప్పుడు సాతాను తెచ్చే ఈ చిక్కులనుండి మనం బయటపడే తెలివిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. కనుక దేవుని వాక్యమును ద్యానిస్తూ, దాని ప్రకారం జీవించటం అలవాటు చేసుకోవాలి. 

కీర్తనల గ్రంథము 119: "11.  నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని యున్నాను." 

తను రాసిన కీర్తనలో దావీదు దేవుని వాక్యమును బట్టి ఏమంటున్నాడో ఒక్కసారి పై వచనములో చూడండి. నీ ఎదుట పాపము  చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకున్నాను అంటున్నాడు. అనగా దేవుని వాక్యము మన హృదయములో ఉంచుకోవాలంటే, దానిని నిత్యమూ ధ్యానించాలి, మరియు దానికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకోవాలి. 

తరువాత మనం చేయవలసింది నిత్యము ప్రార్థించటం. ప్రార్థన అనేది కేవలం మన అవసరములు దేవునికి తెలుపడటానికి మాత్రమే కాదు, ఆయనతో మాట్లాడటానికి, ఆయనను ఆరాదించటానికి మరియు మన పాప దోషములు ఒప్పుకోవటానికి కూడా చెయ్యాలి. నిరంతరం ప్రార్థించటం వలన దేవుని సాంగత్యం లేదా సహవాసము మనతో ఉంటుంది. చాల సార్లు మనకు పాపం చేయటం ఇష్టం లేకపోయినా శోధనలో పడిపోతూ ఉంటాము. ఎందుకంటే మన ఆత్మ సిద్ధపడినా గాని శరీరము బలహీనమయినది అందులో ఏ మాత్రము పవిత్రమయిన కార్యములు గాని, ఆలోచనలు గాని పుట్టవు. యేసు క్రీస్తుల వారు శిష్యులకు చెప్పిన బోధను క్రింది వచనములో చూడండి! 

మత్తయి 26:  "41.  మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనచేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీన మని పేతురుతో చెప్పి" 

యేసయ్య చెప్పినట్లు మన శరీరము బలహీనమయినది, కనుక దేవుని సన్నిధి మనకు ఎల్ల వేళలా తోడుగా ఉండటం శోధనను జయింపజేస్తుంది. క్రింది వచనము ద్వారా దేవుని మీద మనకు ఉండే విశ్వాసము కూడా మనలను పాపంలో పడిపోకుండా ఉంచుతుందని తెలుస్తుంది. 

1 యోహాను 3: "3. ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై యున్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసికొనును."

తన పవిత్రతను కాపాడుకోలేని వాడు యేసు క్రీస్తును విశ్వాసించని వాడిగానే పరిగణింపబడుతాడు. ఎందుకంటే అయన పాపం లేని వాడు, అతి పరిశుద్ధుడు కనుక అయన విశ్వాసి అని చెప్పుకొనే వాడు కూడా తన పవిత్రతను కాపాడుకోవాలి.  కానీ క్రీస్తునందు ప్రియమయిన మీకు చెప్పవలసిన మరొక విషయం ఏమిటంటే దేవుడు కరుణ స్వరూపుడు, తనను వేడుకొన్న వారిని త్రోసిపుచ్చని స్వభావము కలిగి ఉన్నవాడు. కనుక నిరాశపడకుండా నిత్యమూ మన పాపములు ఒప్పుకుంటూ అయన కృపకు పాత్రులుగా ఉండటం మంచిది. దేవుడు చూసేది, ఇవ్వాలనుకొనే మనసును, అలాగే పాపంలోంచి బయటపడాలనుకునే తపనను. మన శరీరము బలహీనమయినదని శరీర దారిగా మన మధ్య తిరుగాడిన మన రక్షకుడయిన యేసయ్య ఎరిగియున్నాడు. ఎన్నిమార్లయినా క్షమించటానికి అయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు, కానీ అయన ప్రేమను, కృపను అలుసుగా తీసుకోకు, అయన చిత్తములో నుండి తొలగిపోకు. ఏడ తెగక ప్రార్థించు, నిత్యము అయన వాక్యము ధ్యానించు, ఈ పాపము  నుండి విడుదల కావాలని అయన ముందు మోకరించి రోధించు, నిన్ను విజయుడిగా ఆయనే మార్చుకుంటాడు. క్రింది వచనము చూడండి!

2 కొరింథీయులకు 8: "12.  మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగియుంటే శక్తికి మించి కాదు గాని కలిమి కొలదియే యిచ్చినది ప్రీతికరమవును." 

పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన ఈ పత్రికలో ఇవ్వటానికి సిద్దమనసు ఉంటె చాలు, వీలుకాక ఇవ్వక పోయిన ఇచ్చినట్లే అంటున్నాడు. నిజాయితీగా నీ ప్రయత్నాలు చేస్తూ పడిపోయిన కూడా దేవుడు నీ హృదయపు సిద్ధపాటును బట్టి, పాపముపై నీకు ఉన్న నిరసనను బట్టి అయన  నిన్ను తప్పక క్షమిస్తాడు. మనస్ఫూర్తిగా క్షమించమని వేడుకుంటే "ఇక మీదట నీ పాపములు ఏమియు నేను గుర్తుంచుకోను" అని సెలవిచ్చిన దేవుడు, నిన్ను వదిలేయాడు. "సగం మునిగాం కదా, ఇంకా చలి దేనికి" అనుకుని అందులోనే ఉండిపోతే నువ్వు ఉందనుకుంటున్న రక్షణ నీకు లేదన్న సంగతి గుర్తుంచుకో! దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే ఆదివారం మరొక వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి